Outlook 2020–2022 - De toekomst


Trends, uitdagingen
en mogelijkheden

Een groot deel van deze Outlook is gewijd aan de verwachte marktontwikkelingen in diverse deelmarkten in de periode 2020-2022. We vinden het echter ook belangrijk om voorbij de horizon van 2022 te kijken. Wat zijn op de langere termijn de trends en ontwikkelingen in Nederland waar we rekening mee moeten houden? Welke uitdagingen levert dat op en welke mogelijkheden zijn er voor beleggers om nu al rekening te houden met deze ontwikkelingen? Uiteraard speelt er veel, maar we willen de bespreking van trends hier beperken tot degene met een duidelijke impact voor steden.

Vijf trends die het speelveld gaan bepalen


image
image
image
image
image

Conclusies


Institutionele beleggers kunnen een positieve impact op de samenleving hebben door te investeren in leefbare steden. Leefbare steden zijn steden waar duurzame ontwikkeling vooropstaat en waar rekening wordt gehouden met toekomstige generaties en relevante trends in de maatschappij.

Op basis van deze trends kunnen we stellen dat het interessant blijft om in stedelijke gebieden in vastgoed te beleggen. Beleggers kunnen een bijdrage leveren aan het oplossen van de nieuwe woningnood door bijvoorbeeld in een vroegere fase betrokken te zijn bij gebiedsinvesteringen. Daarmee zou de broodnodige woningproductie een impuls kunnen krijgen. Samenwerking met andere stedelijke stakeholders, zoals corporaties
en zorgpartijen, zal er door de variatie in huur- en productaanbod voor zorgen dat op wijkniveau de doorstroming op gang komt.


Verdichting in bestaand stedelijk gebied is door de schaarste aan ruimte noodzakelijk en door verticale functiemenging (via mixed-use-concepten) ontstaan interessante beleggingsmogelijkheden. Dergelijke concepten dienen juist de verbinding met de omringende context te zoeken; daarin liggen bijvoorbeeld kansen voor de invulling van de plint met een commercieel of maatschappelijk programma.


Vooral in stedelijke gebieden veranderen de voorkeuren van woonconsumenten snel. Dit vraagt van beleggers een bredere blik op het woonproduct. De gehuurde vierkante meters zijn in de beleving van steeds meer huurders slechts een deel van het totale pakket, waarvan ook gedeelde voorzieningen en diensten deel uit zullen maken.


Het maatschappelijk rendement van beleggen in stedelijk vastgoed komt tot uiting door meer te kijken naar specifieke doelgroepen en hun woonbehoeften en te investeren in maatschappelijk vastgoed (zorg en scholen), maar ook de bijdrage aan inclusiviteit en sociale interactie van deze investeringen in ogenschouw te nemen.
Juist deze laatste aspecten richten zich op geluk en gezondheid van de eindgebruikers. Dit is in het kader van de stijgende vereenzaming van grote groepen mensen ook tot de maatschappelijke verantwoordelijkheid van beleggers te rekenen.


De klimaatrealiteit dwingt beleggers tot handelen. Uiteraard gaat het om diverse mitigerende maatregelen om de CO2-uitstoot te verminderen. Maar afhankelijk van de specifieke locatie in Nederland, zal ook adaptatie van vastgoed nodig zijn om de huidige en verwachte klimaateffecten het hoofd te bieden.

Deel deze pagina

Contact

info@achmeavastgoed.nl

020 606 5611


Disclaimer Syntrus Achmea Real Estate & Finance B.V.