Outlook 2021–2023 - Visie Actualiteit & perspectief


Outlook 2021–2023 Beleggen in Nederlands vastgoed en hypotheken


Outlook 2021–2023 Focus op Asset Classes

Syntrus Achmea Outlook 2021-2023

"Woningen in de middenhuur, zorgvastgoed en woninghypotheken blijven aantrekkelijk voor institutionele beleggers."

Het uiteindelijke effect van Covid-19 op beleggingen in vastgoed en hypotheken blijft op korte termijn ongewis. Wij verwachten dat de relatieve aantrekkelijkheid van vastgoed naar verwachting hoog blijft als gevolg van een aanhoudende lage rente en de schaarste op de woningmarkt en de zorgvastgoedmarkt. Dit zorgt naar verwachting op de korte en middellange termijn voor een blijvende vraag naar deze typen vastgoed. Nu investeren levert kans op financieel en maatschappelijk rendement op langere termijn.

Outlook 2021-2023 is in een bijzonder tijdsgewricht tot stand gekomen. Het betreft de periode tussen de versoepeling van de Coronamaatregelen begin juni 2020 en medio september 2020 toen het aantal besmettingen per dag weer hard toenam.

We leven door Covid-19 nu ruim een half jaar tussen hoop en vrees, waarbij het per week kan verschillen welke emotie de overhand heeft. De spreek­woordelijke dichte mist waarin we vanaf begin tweede kwartaal van 2020 moesten navigeren is redelijk opgetrokken. Als maatschappij weten we steeds beter om te gaan met de implicaties van deze onverwachte externe schok. Recent neemt het aantal besmettingen toe maar radicale maatregelen zoals een algehele lockdown zullen waarschijnlijk niet meer nodig zijn. Hiervoor in de plaats komen maatwerk maatregelen op regionaal niveau. Er is voortschrijdend inzicht in de behandeling van Covid-19 patiënten en de verwachtingen ten aanzien van de sneltest en uiteraard een vaccin zijn hooggespannen. Pas vanaf begin 2021 wordt een grootschalige uitrol van een vaccin verwacht.

Voor beleggingen in vastgoed en hypotheken is het van belang wat de – lange termijn – economische effecten zijn. De vooruitzichten voor de gebruikersvraag naar woningen, hypotheken en zorg blijft groot. Maar de stijging van de werkloosheid kan van invloed zijn op de betaalbaarheid vanuit consumentperspectief. In de vooruitzichten die de basis vormen van de recent gepresenteerde Miljoenennota wordt vooral in 2021 een forse stijging van de werkloosheid verwacht.

De prognoses zijn echter wel met veel onzekerheid omgeven. In het tweede kwartaal van dit jaar hebben wij diverse Corona-updates over de economische en marktontwikkelingen gepubliceerd, telkens gebaseerd op de nieuwste inzichten in een snel veranderende werkelijkheid. De laatste Corona update dateert van eind mei en bevat een uitwerking van herstelscenario’s die nog steeds gelden. Afhankelijk van de ontwikkelingen in het komende half jaar zal een aanpassing van deze herstelscenario’s nodig zijn en in dat geval zal door ons een actuele Corona-update worden gepubliceerd.

Deze outlook bestaat uit drie delen:

Visie: Actualiteit & Perspectief

Dit onderdeel behandelt de economische en maatschappelijke actualiteit en schetst het perspectief voor beleggers gebaseerd op uitdagingen in de stedelijke ontwikkeling, ESG en Innovatie.

Beleggen in Nederlands Vastgoed & Hypotheken

Dit hoofdstuk maakt duidelijk waarom de Nederlandse vastgoed- en hypothekenmarkt aantrekkelijk is voor (buitenlandse) investeerders. Tevens worden per asset class de specifieke kansrijke beleggingsopties benoemd.

Focus op Asset Classes

Woningen, Hypotheken, Zorgvastgoed, Retail en Mixed-Use worden in separate onderdelen uitgewerkt. Op basis een beschrijving van ontwikkelingen in de gebruikers- en investeringsmarkt als ook een inventarisatie van trends wordt voor periode 2021-2023 een investeringssfocus gepresenteerd.

Achtereenvolgens worden behandeld:

Woningen

Een veilige haven met uitstekende vooruitzichten. Lees meer in hoofdstuk Woningmarkt.

Hypotheken

Een aantrekkelijk beleggingsproduct met laag risico. Lees meer in hoofdstuk Woning­hypothekenmarkt.

Zorgvastgoed

Een betekenisvolle maar schaarse belegging.

Lees meer in hoofdstuk Zorgvastgoedmarkt.

Retail

In een markt in transitie zijn er beperkte kansen. Lees meer in hoofdstuk Retailmarkt.

Mixed use

Multifunctionaliteit en locatiekwaliteit als fundament voor duurzaam rendement. Lees meer in hoofdstuk Mixed use.