Outlook 2021–2023 Nederlandse zorgvastgoedmarkt

Zorgvastgoed is een aantrekkelijke maar schaarse belegging


De zorgvastgoedmarkt biedt alle perspectieven voor financieel aantrekkelijke en toekomstbestendige beleggingen, die bovendien een positieve bijdrage leveren aan de samenleving. De fundamenten van de zorgvastgoedmarkt zijn sterk. Bevolkingsgroei en toenemende vergrijzing zorgen voor een stijgende vraag naar geschikte woningen waar lichte of zwaardere zorg kan worden verleend. Ook neemt de vraag naar gezondheidscentra en specialistisch tweedelijnszorgvastgoed verder toe. Er is geen overaanbod, maar juist een tekort aan geschikt en courant zorgvastgoed.

Een groot deel van de zorgvastgoedvoorraad is verouderd en moet worden verduurzaamd. Er is behoefte aan woonvormen waar het welzijn van de bewoner centraal staat. Daarvoor is medewerking van lokale overheden nodig: zorgwoningen moeten standaard worden opgenomen in woonvisies. Omdat binnen- én buitenlandse beleggers willen investeren in deze conjunctuurongevoelige assetclass, neemt de schaarste toe en stijgen de prijzen.

Zorgvastgoedmarkt nader toegelicht


Zorgvastgoed is onder te verdelen in veel segmenten, elk met zijn eigen karakteristieken. Er wordt onderscheid gemaakt tussen ‘care’ en ‘cure’. Zorgvastgoed in het care-segment is bedoeld om in te wonen.

Er kunnen lichte en zware vormen van zorg worden geleverd. Het cure-segment is bedoeld voor behandeling zonder - of hooguit een kort - verblijf en staat in het teken van genezing.

Facts & figures


Marktontwikkelingen


Gebruikersmarkt

image

Investeringsmarkt

image

Trends en ontwikkelingen


Investment Clock


INVESTMENT CLOCK ZORGVASTGOED 2020 Q2

Zorgvastgoedmarkt op een stabiele positie in de Investment clock

Doordat voor zorgvastgoed de conjuncturele effecten en beleggingsrisico’s relatief beperkt zijn, ligt de positie van de verschillende zorgvastgoedsegmenten dicht bij de kruising van de assen. De huidige aanvangsrendementen voor de verschillende zorgvastgoedsegmenten liggen onder het vijfjaarsgemiddelde. Ten opzichte van het tweede kwartaal in 2019 zijn de aanvangsrendementen van met name tweedelijns- en particulier woonzorgvastgoed gedaald. De aanvangsrendementen van levensloopbestendige woningen en intramurale zorgwoningen bevinden zich op een vergelijkbaar niveau als jaar geleden. De beleggingsvooruitzichten voor alle subsegmenten zorgvastgoed blijven op korte én lange termijn goed.

Aanvangsrendementen gaan dalende trend weer oppakken

Als relatief nieuwe assetclass zijn de aanvangsrendementen van de verschillende zorgvastgoedsegmenten in de afgelopen jaren harder gedaald dan die van andere vastgoedsegmenten. In de eerste helft van 2020 is – door onzekerheden rondom het coronavirus – minder in zorgvastgoed belegd dan in dezelfde periode een jaar eerder. Kopers en verkopers waren afwachtend, wat heeft geleid tot iets hogere prime aanvangs­rendementen in de zomer van 2020.

Door de goede beleggingskarakteristieken blijft de belangstelling voor zorgvastgoed van binnen- en buitenlandse beleggers groot. De schaarste zal aanvangsrendementen in de periode 2021-2023 weer doen dalen. De verschillende zorgvastgoedsegmenten zullen daardoor dieper in het kwadrant ‘onder gemiddeld / dalend’ terecht komen.

Huurstijging gemiddeld gelijk aan inflatie

De zorgvastgoedmarkt is relatief conjunctuur­ongevoelig en van leegstand is nauwelijks sprake. Voor de meeste zorgwoningen zijn huurcontracten namelijk gekoppeld aan de consumentenprijsindex en kennen zij een looptijd van soms wel twintig jaar. Dat geldt voor huurovereenkomsten met intramurale en particuliere zorginstellingen, maar ook voor contracten met eerste- en tweedelijnszorgverleners. Markthuren en contractenhuren zijn vaak redelijk met elkaar in lijn. In de komende jaren wordt voor deze segmenten een huurstijging verwacht die de consumentenprijsindex volgt. Voor levensloopbestendige woningen is de huur in principe vrij. Tenzij de betaalbaarheid van deze woningen in het gedrang komt, zal de schaarste aan nieuwe levensloopbestendige woningen zorgen voor huurinkomsten die harder stijgen dan de inflatie.


Investment focus 2021-2023